Årsmøte i Bergen Kundeserviceforum

Årsmøte i Bergen Kundeserviceforum

Innkalling til årsmøte i Bergen Kundeserviceforum

19.mars 2014 kl 14:00 – 15:00 hos Tryg Forsikring, Folke Bernadottesvei 50,
Fyllingsdalen
(oppmøte ved resepsjonen kl 13.50)

Det er viktig at hver bedrift stiller med en representant slik at årsmøtet
blir vedtaksdyktig, og vi ber om bekreftelse på hvem som stiller fra den
enkelte medlemsbedrift snarest, og senest innen 12.april til
post@bergenkundeserviceforum.com

Saksliste

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av ordstyrer og referent
 3. Godkjenning av saksliste
 4. Godkjenning av årsrapport for 2013 (se vedlegg)
 5. Godkjenning av regnskap for 2013
 6. Fastsettelse av kontingent for 2014
 7. Godkjenning av budsjett for 2014
 8. Valg på
  1. 2 styremedlemmer
  2. leder (særskilt valg)
 9. Eventuelt

Saker som styret eller medlemmene ønsker forelagt årsmøtet, må skriftlig
leveres styret innen 14 dager før årsmøtet. Årsmelding, regnskap og budsjett
ligger som vedlegg til denne mail.

Vel møtt.

Utdrag fra vedtektene.

§ 6 – Stemmeregler. Alle saker blir avgjort med vanlig flertall. Er
stemmetallet likt, er lederens stemme avgjørende. Årsmøtet er ikke
vedtaksdyktig uten at 2/3 av medlemmene er tilstede. Er ikke 2/3 til stede,
blir det kalt inn til nytt årsmøte med 8 dagers varsel. Dette er vedtaksført
med vanlig flertall av de fremmøtte. En kan kun stemme ved personlig fremmøte
eller ved fullmakt.

§ 7 – Møter. Ordinært årsmøte blir avholdt innen utgangen av mars måned, og
blir kalt inn med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte blir holdt
når styret eller 1/3 av medlemmene finner dette påkrevd. På ekstraordinært
årsmøte kan kun den eller de sakene behandles som har vært grunn for
innkallingen.

Årsrapport for 2013

← Tilbake til Aktivitetskalender